Organisatie

Wie
zijn wij

Monumenten met behoud van hun historische karakter duurzaam restaureren, herbestemmen en exploiteren, dat is waar Stadsherstel Maassteden B.V. zich al jaren voor inzet. Restauratie en herbestemming van dergelijke monumenten vergt grote investeringen, een zorgvuldige aanpak en specialistische kennis. Stadsherstel Maassteden focust zich op de restauratie van deze ‘complexe’ maar waardevolle panden. Daarbij is het uitgangspunt van de herbestemming dat het erfgoed toegankelijk wordt gemaakt voor zoveel mogelijk mensen.
Stadsherstel Maassteden komt voort uit een aantal stichtingen die hetzelfde doel voor ogen hadden. Deze stichtingen zijn begin 2016 samengegaan in de huidige BV. Aandeelhouders zijn een aantal fondsen waaronder het Fonds Schiedam Vlaardingen en Stichting De Groot Fonds en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Stadsherstel Maassteden B.V. exploiteert diverse panden in Schiedam, zoals Pand Paulus aan de Korte Haven, de restauratiewerkplaats op de hoek van de Westmolenstraat en de Elzensteeg en meerdere woon-winkelpanden in de Hoogstraat. In Vlaardingen wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de Grote Kerk. In Maassluis exploiteert Stadsherstel Maassteden nog geen panden, maar er vinden wel een aantal verkennende gesprekken plaats.

Het Team

De directie wordt sinds 1 december 2021 gevormd door Ciska Bakker en Martijn Bok.
Martijn Bok is sinds januari 2016 eigenaar van Valuans en is specialist in herbestemmen van erfgoed, Vastgoedontwikkeling en projectmanagement. Hij is sinds eind 2019 actief voor Stadsherstel Maassteden, waar hij zich als projectmanager Herbestemming richtte op herbestemmingsprojecten in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen.

Ciska Bakker is restauratie-architect en adviseur en is sinds mei 2014 eigenaar van Buro Ciska Bakker, een advies- en architectenbureau voor restauratie en herbestemming van monumenten en beeldbepalende panden. Vanaf eind 2019 is zij als technisch projectleider verbonden aan Stadsherstel Maassteden en in die hoedanigheid betrokken bij de herbestemmingsprojecten in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen.

Michael Hiltrop, Niek Otte en Angela van der Kooij zijn – ieder voor een aantal uur per week – gedetacheerd vanuit Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. Michael als financieel manager, Niek als projectmanager beheer en onderhoud en Angela als bureau coördinator.

Extern team

Raad van Commissarissen

Sinds 1 januari 2020 bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende personen:
Robert Crince le Roy (voorzitter)
Dick Schmidt (vicevoorzitter)
Bram van der Vaart

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en staat de directie met raad en daad terzijde.

Aandeelhouders

Gemeente Schiedam
https://www.schiedam.nl

Gemeenten Maassluis
https://www.maassluis.nl

Gemeente Vlaardingen
https://www.vlaardingen.nl/

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen
https://fondssv.nl/

Stichting De Groot Fonds
https://www.degrootfonds.nl/

Een Schiedams vermogensfonds met een maatschappelijke functie voor de regio

Samenwerkingen

Sinds de zomer van 2021 werkt Stadsherstel Maassteden B.V. samen met Stadsherstel Historisch Rotterdam. In de eerste plaats door het beschikbaar stellen van ondersteuning op het vlak van financiën, beheer en onderhoud en bureaucoördinatie. Daarnaast vindt er jaarlijks een overleg plaats tussen de beide Raden van Commissarissen.
In deze overleggen worden over en weer ervaringen uitgewisseld en wordt gekeken op welke wijze de beide stadsherstellen elkaar kunnen versterken.

Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V.
https://stadsherstel-rotterdam.nl/

Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren
https://www.som-monumenten.nl/

Federatie Grote Monumentengemeenten
https://monumentengemeenten.nl/

Federatie Instandhouding Monumenten
https://fimnederland.nl/