Privacy beleid Stadsherstel Maassteden B.V.
Dit beleid is voor de laatste keer gewijzigd op 1 maart 2023.

Over Stadsherstel Maassteden B.V.
Stadherstel Maassteden B.V. (hierna: ‘Stadsherstel Maassteden’, wij, ‘ons’) is gevestigd aan de Lange Nieuwstraat 219, 3111 AJ, te Schiedam, Nederland en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 66755654.
Wij behouden ons het recht voor dit Privacy beleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit Privacy beleid, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

Introductie
Bij Stadherstel Maassteden vinden wij de privacy van onze klanten, contactpersonen, leveranciers en huurders zeer belangrijk. Wij hebben dan ook in dit document uiteengezet hoe wij met uw Persoonsgegevens omgaan (hierna: ‘Privacy beleid’). Dit Privacy beleid is van toepassing op de verwerking van uw Persoonsgegevens.
Met Persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden (hierna: ‘Persoonsgegevens’). Zo zijn voor- en achternamen, (mobiele) telefoonnummers, (e-mail)adressen en een geboortedatum bijvoorbeeld Persoonsgegevens. Persoonsgegevens hebben betrekking op een persoon, de betrokkene (hierna: “Betrokkene”). Onder meer het verzamelen, opslaan, gebruiken, bewerken, raadplegen en doorzenden van Persoonsgegevens wordt “verwerken” genoemd.

In dit Privacy beleid lichten wij toe:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • hoe u contact met ons op kunt nemen.


Persoonsgegevens
Stadsherstel Maassteden verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • NAWTE-gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail);
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Financiële gegevens, specifiek: bankrekeningnummer.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een huurovereenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, of door het solliciteren naar een vacature of voor financiële transacties.

Voor welk doel worden persoonsgegevens gebruikt?
Stadsherstel Maassteden verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Aangaan van een overeenkomsten, bijvoorbeeld een huurovereenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • huurdersadministratie;
 • het informeren van onze huurders over onze diensten;
 • het voeren van debiteurenbeheer;
 • aanmelden en verzenden van de nieuwsbrief.

Wettelijke grondslag
Om Persoonsgegevens te mogen verwerken dient er een wettelijke grondslag te zijn. Stadsherstel Maassteden verwerkt persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van een overeenkomst met betrokkenen;
 • ons gerechtvaardigd belang om onze diensten aan onze huurders te kunnen (blijven) verlenen;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • uw toestemming;

Bewaartermijnen
Stadsherstel Maassteden bewaart Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de bovenstaande doeleinden en/of het voldoen aan onze wettelijke verplichting. Voor verschillende categorieën persoonsgegevens kunnen verschillende (wettelijke) bewaartermijnen en plichten gelden.

Delen met derden
Stadsherstel Maassteden verstrekt uw gegevens aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de loodgieter of de aannemer die in onze opdracht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoert.

Voor zover een derde uw Persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Stadsherstel Maassteden, sluit Stadsherstel Maassteden met een derde partij een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Beveiliging
Stadsherstel Maassteden hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw Persoonsgegevens. Stadsherstel Maassteden heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Stadsherstel Maassteden heeft onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Wij werken met een beveiligd online boekhoudsysteem;
 • Computers en laptops binnen de organisatie zijn beveiligd met wachtwoorden, die regelmatig gewijzigd worden.
 • Persoonsgegevens worden geanonimiseerd in rapportages en/of verslagen;
 • Mappen met Persoonsgegevens worden in een ruimte opgeborgen die afgesloten wordt.

Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via coordinator@stadsherstel-maassteden.nl.

Privacy rechten
Stadsherstel Maassteden vindt het belangrijk dat uw Persoonsgegevens juist en up-to-date zijn. Op grond van de privacywetgeving heeft u een aantal rechten:

 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw Persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens. Daarbij dient u er zich van bewust te zijn dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • Het recht op data portabiliteit. Dit betekent dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, dient u er zich van bewust te zijn dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Contact
Als Stadsherstel Maassteden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Stadsherstel Maassteden B.V.
Lange Nieuwstraat 219
3111 AJ Schiedam
coordinator@stadsherstel-maassteden.nl